برچسب : بهورز
قائم مقام معاون وزیر بهداشت:
قائم مقام معاون وزیر بهداشت گفت: حدود 40 سال است که از راه اندازی شبکه بهداشت کشور می‌گذرد و در سال‌های اخیر سالانه بین 3 تا 3.5 درصد بهورزان به دلیل رسیدن به سن بازنشستگی، بازنشسته شده و بهورزان آموزش دیده جایگزین آن‌ها می‌شوند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت خبر داد:
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: از سهمیه جذب نیرو در وزارت بهداشت، حدود ۲ هزار نیرو مربوط به نیروهای بهداشتی است. عمده این نیروها برای بهورزان در مناطق محروم، شهرها و روستاهای مرزی در نظر گرفته شده و اولویت برای جذب بهورز است.
Page: 1 of 1