برچسب : سلامت نوروزی
وزیر بهداشت:
وزیر بهداشت گفت: به عنوان وزیر بهداشت پشت کاردان‌ها و کارشناس‌های بهداشت هستم و حاضرم خودم را بسوزانم، ‏اما مویی از کارشناس‌های بهداشت کم نشود.‏
Page: 1 of 1