برچسب : پوشش بیمه دارو
سرپرست وزارت بهداشت:
سرپرست وزارت بهداشت گفت: هیچ داوریی به ویژه داروهای اساسی از پوشش بیمه‌ای خارج نشده و این یک شایعه است. اگر موردی دارید حتما به دفتر من منعکس کنید.
Page: 1 of 1