اورژانس
حمله همراه بیمار به پزشک مقیم اورژانس، سبب شکستگی و خون‌ریزی شدید بینی وی شد.
8910111213ابتدا